Jacob's Cheetah

Cheetah, Cheetah

A yellow cheetah hunting,

A spotty cheetah running,

A four legged cheetah walking,

A sporty cheetah sprinting,

A wet cheetah swimming.